Wynagrodzenie
Wysokość wynagrodzenia ustalamy z Klientem przed podjęciem się prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie jest uzależnione między innymi od stopnia trudności i złożoności sprawy, przewidywanego i uzasadnionego nakładu pracy, formy współpracy, wartości przedmiotu sporu i terminu wykonania zlecenia.
Wynagrodzenie na rzecz Kancelarii nie obejmuje wydatków, które są ponoszone w związku z prowadzeniem sprawy, m. in. opłat sądowych, opłat skarbowych od pełnomocnictwa, kosztów sporządzenia opinii biegłych. Koszty te pokrywane są przez Klienta.
W przypadku, gdy Klient zdecyduje się powierzyć Kancelarii sprawę sądową do poprowadzenia, koszt porady prawnej w tej sprawie jest zaliczany na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.Radca prawny Aleksandra Fedorowicz
663 388 977
Radca prawny Robert Kisielewski
733 866 123
Poniższy formularz służy do umówienia spotkania, wstępnej wyceny usługi. Odpowiedzi prosimy oczekiwać na wskazany adres e-mail. Nie gwarantujemy odpowiedzi na wszystkie zgłoszenia. Wybierz Radcę, do którego kierujesz pytanie.
Radca A. Fedorowicz
Radca R. Kisielewski

wykonanie: - stargard.com.pl
nasz fanpage